Pàgina principal

De Sainet
Dreceres ràpides: navegació, cerca

INVENTARI BIBLIOGRÀFIC INFORMATITZAT
DEL TEATRE POPULAR VALENCIÀ DELS SEGLES XIX i XX (1817-1950)

Teatro02.GIF
Presentació
Cal dir que a pesar de l'enorme popularitat que en la societat valenciana té encara el teatre popular, designat tradicionalment com a sainet (o amb denominacions específiques com la de sainet faller, foguerer o fester), el fet cert és que encara no comptem amb una catalogació -ni tan sols amb un inventari- de la totalitat de les obres publicades o que es conserven manuscrites. No parlem de la totalitat de les representades perquè, primer, gairebé no s'han conservat les cartelleres dels nostres teatres que ens podrien donar informació més exacta sobre la varietat de títols, autors, intèrprets que les representen, o espais escènics; i, segon, tampoc s'han conservat molts dels textos de les obres estrenades, que en no ser acollides favorablement pel públic, no arribaren a estampar-se.

És cert que comptàvem amb obres meritòries que inventariaven estrenes o fons existents en biblioteques particulars, com els de S. Guastavino Robba i G. Guatavino Gallent, Un siglo de teatro valenciano (Materiales para su estudio) (1974), el d'Anna Vàzquez, Fons de teatre valencià a les biblioteques de Barcelona (1987), Francesc Reus i Bartolomé Bas, Fons de teatre valencià de la Biblioteca Bas Carbonell (1994) i Francesc Reus, Les col·leccions teatrals valencianes abans de la Guerra Civil, (1998); o els estudis fonamentals sobre el teatre valencià dels segles XIX i XX, deguts a Josep Martínez Ortiz, Manuel Sanchis Guarner, Caterina Solà, Ricard Blasco o Jaume Lloret. Això no obstant, el fet cert és que no disposàvem encara de cap intent d'inventari global de tota la producció dramàtica valenciana del sainet.

Teatro07.GIF
Conscients d'aquesta mancança, un equip d'investigadors vinculats a la Universitat d'Alacant, especialitzats en la història de l'espectacle teatral, i interessats de manera particular pel món del sainet, ens plantejàrem que l'única manera d'estudiar de forma rigorosa i de disposar de dades segures sobre el sainet valencià en el seu conjunt, era el de determinar amb un grau de precisió raonable el corpus a estudiar. És a dir, inventariar i, en la mesura del possible, catalogar, la totalitat de la producció dramàtica popular valenciana que, a grans trets, responia a l'esquema bàsic del sainet. Pensàvem, i continuem pensant, que quan sabrem, ni que siga de forma aproximada, el nombre de sainets conservats, el nom i característiques dels dramaturgs valencians que s'hi dedicaren, les companyies, actors i actrius o els teatres en els quals es van estrenar les obres, els temes que tractaren i les relacions que es poden establir entre uns i altres, només en aquest moment podrem conèixer amb un mínim de seguretat el que ha estat el teatre més popular entre els valencians dels darrers dos-cents anys.

En el moment d'iniciar la recerca, hem delimitat el corpus objecte d'estudi a la dramàtica popular valenciana produïda en el període comprés entre el 1817 i 1950. Per això mateix, aquesta primera part de l'estudi ha dividit l'època acotada en dues èpoques: a) 1817-1895, on la primera data correspon a la del primer sainet conegut, Més s'aprecien els diners que la sangch i el parentesc, de Vicent Branchart, i la segona és la de la mort d'Eduard Escalante, el mestre dels dramaturgs valencians; i b) 1896-1950, és a dir, des de la mort d'Eduard Escalante a la desaparició del sainet dels teatres comercials, tot coincidint, si fa no fa, amb l'arribada de la televisió.
Som conscients que aquest és un projecte que, degut a la modèstia dels mitjans de què disposem, s'allargarà durant anys fins que puguem donar per acabat l'inventari-catalogació. El treball realitzat fins ara, però, ja ens permet de començar a analitzar les dades obtingudes; unes dades que ens han de permetre avançar en la nostra recerca. I és Amb el convenciment de contribuir a conèixer millor una part de la història de la societat valenciana, del seu teatre, que continuem treballant.


Francesc Curet,Història del Teatre Català. Pag 72
Objectius i interés
Davant d'aquesta mancança, ens hem proposat elaborar un inventari informatitzat dels sainets conservats en les principals col·leccions i arxius teatrals que coneixem. Aquest inventari no només dóna compte de la informació referida a autor, títol, subtítol, actes, quadres, escenes, any d'estrena i, si és el cas, de publicació, companyia que el va posar en escena, teatre on es va estrenar, música, tema, espai dramàtic, personatges, etc., sinó que vol esdevenir una base de dades permanent sobre aquest tipus de teatre. Aquesta base de dades ha de permetre un coneixement minuciós de la producció dramàtica valenciana i de la seua evolució al llarg de tot el vuit-cents, i ha de ser una eina al servei no només dels historiadors de teatre, sinó també dels filòlegs que estudien la història i evolució del valencià, dels historiadors que estudien les característiques i els canvis socials de la societat valenciana, dels estudiosos dels costums i del folklore, etc.

Una vegada elaborada tota aquesta base de dades, qualsevol investigador podrà realitzar consultes sobre autors, títols, personatges, llistar les obres per la seua extensió (un acte, dos, tres; pel nombre de quadres o escenes), per obres en vers o vers o prosa, pel subtítol (entremés, sainet, joguet, apropòsit, sarsuela, entreteniment, etc., ), per la data o el lloc de l'estrena, amb música o sense, per l'espai dramàtic, per l'argument, etc. A partir d'aquí serà molt més fàcil veure amb detall la línia evolutiva del sainet valencià en aquests dos segles, i paral·lelament, l'evolució de la societat valenciana.
Teatro01.GIF

Equip investigador
Gabriel Sansano, investigador principal, Jaume Lloret Esquerdo, Francesc Reus Boyd-Swan, i M. Àngels Herrero i Lliris Picó com a becàries d'investigació.
Aquest projecte, al llarg de les seues diverses etapes d'elaboració, ha comptat amb la col·laboració d'Anna Esteve Guillén, Juli Martínez-Amorós i Assumpta Luna Valdés.
El desenvolupament de la base de dades i la pàgina Web han segut dutes a terme per Jaume Aragonés i Tomàs Pérez de la Universitat d'Alacant.
Aquest equip investigador agraeix a Manuel Bas Carbonell, Bartolomé Bas Segarra, Teresa Broseta i Josep Martines la seua generosa aportació de material per al seu estudi i catalogació.